De inwoners van Den Haag hebben voor meer dan de helft een migratie-achtergrond en zijn steeds meer een afspiegeling van de etnische, levensbeschouwelijke diversiteit van de wereldbevolking als geheel.

We vinden Hagenaars met een migratie-achtergrond terug op veel sporten van de maatschappelijke ladder, ook binnen de deelnemende organisaties aan Divers Den Haag is dat steeds meer het geval. Hagenaars met een zelfde migratie-achtergrond zoeken elkaar nog steeds op, maar de verschillen in sociaaleconomische positie worden groter. In de meeste gemeenschappen zien we een opkomende middenklasse.  

Ook zien we naast een verzameling van culturele gemeenschappen dat Hagenaars, geholpen door de sociale media en doordat jongeren elkaar veel meer tegenkomen, gemakkelijker dan voorheen contacten leggen over de grenzen van hun ‘eigen’ gemeenschap heen.

Naast de cijfermatige toename van de etnisch-culturele diversiteit is het tweede, nog belangrijker basiskenmerk van superdiversiteit de groeiende diversiteit binnen de verschillende culturele gemeenschappen.

Daarmee is het behoren tot een culturele gemeenschap lang niet meer het enige onderscheidende criterium. Het is niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk om mensen te categoriseren op grond van hun  etnische achtergrond. Juist door erkenning van de complexiteit van de samenleving, van de diversiteit binnen de diversiteit, kan er recht worden gedaan aan de uniciteit van elk individu.