Divers Den Haag is als ‘beweging’ een netwerk van actieve mensen binnen Haagse organisaties, van samenwerkingsverbanden. Deelnemers zijn medewerkers en vrijwilligers van organisaties die actief zijn in belangenbehartiging, maatschappelijke dienstverlening, sport, welzijn, zorg, onderwijs en bij de overheid. Hun ideaal: in de superdiverse stad Den Haag voelen alle burgers zich gekend, herkend en erkend en hebben de rol die bij haar of hem past.

Deelnemende organisaties laten hun verantwoordelijkheid mede zien door jaarlijks financieel bij te dragen naar draagkracht, waarbij de deelnemers uiteindelijk op basis van gesprekken zelf hun bijdrage vast stellen. Daarmee heeft elke deelnemende organisatie evenveel recht van spreken. Hiermee wordt Divers Den Haag als beweging gaande gehouden, krijgt de leergang steeds verder vorm en nemen veel medewerkers van de deelnemende organisaties deel tegen gereduceerde kosten. De leergang en alle activiteiten van Divers Den Haag vernieuwen zich elke keer weer vanuit de onderlinge gesprekken en ideeën vanuit de deelnemers. 

De gemeente Den Haag ziet ook het belang van Divers Den Haag en verleent in 2020 daarvoor subsidie. Vanuit daar kunnen vrijwilligers in de stad zonder kosten deelnemen aan de leergang Diversiteit & Sensitiviteit en de vervolgleergang en de jaarlijkse terugkomdag. Ook vinden er gesprekken plaats met organisaties en werkverbanden in de stad over het belang van diversiteitsbeleid in de veranderende stad en wordt actief de dialoog gezocht.

De bijdragen vanuit de deelnemende organisaties en de subsidie van de gemeente Den Haag vormen de basis van de begroting. Deze begroting wordt jaarlijks vastgesteld in november en aan alle deelnemers toegezonden. In maart wordt de financiële verslagleging opgemaakt en ter controle aan de kascommissie aangeleverd. De bevindingen van de kascommissie wordt tezamen met de verantwoording naar de deelnemers gestuurd in mei. Het daadwerkelijke beheer van de exploitatie wordt uitgevoerd door de financiële administratie van de Kessler Stichting. De voorzitter van Divers heeft het mandaat facturen voor akkoord te tekenen waarna de Kessler Stiching zorgdraagt voor de uitbetaling.