Leergang Diversiteit & sensitiviteit voor leden van cliëntenraden   

Haagse organisaties in het sociale domein streven naar een goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Zij doen hun best om de vragen en behoeften van hun cliënten te kennen en te herkennen en hier sensitief mee omgaan. Ze willen een klantgerichte en effectieve organisatie zijn die is aangesloten op de veranderende stad. Maar diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je oog hebt voor diversiteit en zo bijdraagt aan een meer inclusieve organisatie? Hoe benut je als organisatie de kansen in een samenleving die steeds diverser wordt? In dit proces spelen cliëntenraden een cruciale rol. Met deze leergang Diversiteit & sensitiviteit wil PEP Den Haag in samenwerking met Divers Den Haag cliëntenraden beter uitrusten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meer diversiteitssensitieve en inclusieve Haagse organisaties in het sociale domein. 

Waarom een leergang Diversiteit en sensitiviteit voor cliëntenraden? 

Den Haag is een ‘superdiverse’ stad. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de inwoners een (eerste of tweede generatie) migratieachtergrond heeft. Dat zorgt niet alleen voor een grotere etnische en nationale diversiteit in de stad, maar binnen elke  migrantengemeenschap worden  de verschillen ook steeds groter, denkt aan veranderende man-vrouw verhoudingen, opleidings- en inkomensniveau, verschillen in geloof en levensstijl. Deze superdiverse bevolkingssamenstelling heeft  impact op organisaties in het sociale domein. De huidige of potentiële cliënten, patiënten, vrijwilligers en medewerkers van deze organisaties zijn erg divers. Willen organisaties verschillende groepen blijven bereiken en de kansen die diversiteit biedt benutten, dan zullen zij stappen moeten zetten in de richting van een meer inclusieve organisatie. Als dragers van deze organisaties hebben niet alleen bestuurders en medewerkers, maar ook medezeggenschaps- en cliëntenraden  diversiteitssensitieve competenties nodig. Uit gesprekken met leden van verschillende Haagse cliëntenraden bleek dat er grote behoefte is aan deskundigheidsbevordering op het gebied van diversiteit. Belangrijke vragen die naar voren kwamen: hoe kunnen we meer leden met andere achtergronden bij onze raad betrekken? Hoe kunnen we er adequaat bijdragen dat onze organisatie meer inclusief wordt? En hoe kunnen we de kansen die diversiteit biedt beter benutten?  

Doelgroep 

De leergang wordt aangeboden aan leden en aspirant-leden van cliëntenraden van organisaties in het sociale domein die zijn aangesloten bij Divers Den Haag. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen, maximaal 2 leden per organisatie.  

Doelstellingen 

Na het volgen van de opleiding weet de deelnemer wat (super)diversiteit is en welke vormen van diversiteit er bestaan. Daarnaast is de deelnemer in staat de kracht van diversiteit te benutten, zowel binnen de eigen cliëntenraad, als in zijn contact met bestuurders om hen te motiveren en te adviseren over de ontwikkeling van een diversiteit sensitieve en inclusieve organisatie. De training is dus zowel gericht op meer bewustwording (wat zijn mijn blinde vlekken) als op de ontwikkeling van vaardigheden (hoe zet ik goede wil om in beleid/beleidsadvies).

Omdat het hier gaat om een pilot, worden er in de training verschillende evaluatie momenten ingebouwd. Zes maanden na afloop van de training zal bovendien het effect op opbrengstniveau  worden geëvalueerd: wat heeft de leergang teweeggebracht binnen de cliëntenraad en de organisatie? 

Waar gaat het plaatsvinden?

PEP Den Haag, Riviervismarkt 2 Den Haag 

Wat zijn de voorwaarden? 

Deelname is gratis. Van deelnemers wordt echter verlangt dat zij gemotiveerd zijn, actief meedoen en ook alle drie trainingsdagen bijwonen!

Begeleiders

Abderrahim Kajouane is sinds 2012 als senior adviseur Diversiteit en Emancipatie verbonden aan PEP Den Haag. Daarvoor was hij werkzaam bij stichting MOOI als manager van een unit die zich interculturalisatie en diversiteit bezig houdt. Abderrahim Kajouane geeft regelmatig trainingen, workshops en kennisbijeenkomsten over interculturele communicatie en diversiteit aan Haagse vrijwilligers en beroepskrachten. Ook adviseert hij organisaties op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg, emancipatie en diversiteit.  

Dr. Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit) ontwikkelde samen met Jan Booij de Leergang Diversiteit & Sensitiviteit, die sinds 2014 vanuit Divers Den Haag regelmatig wordt aangeboden aan professionals en vrijwilligers verbonden aan Haagse zorg- en welzijnsorganisaties. Tussen 2009 en 2017 was Baukje Prins lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool. Daarvoor was ze werkzaam als docent/onderzoeker sociale en politieke filosofie aan verschillende universiteiten. Ze schreef vele (Nederlandse en Engelstalige) artikelen, recente publicaties zijn: Gemengde gevoelens. Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig (Van Gennep, 2014); ‘We zijn hier allemaal zusjes.’ Etnografisch onderzoek op een superdiverse mbo opleiding (met Fatima el Bouk e.a., 2017) en ‘Zorgen zoals je voor je vader of moeder zou doen’. Idealen en praktijken van zorg bij een ‘cultuursensitieve’ thuiszorgorganisatie in Den Haag (met Monique Kremer, 2018). Als allround deskundige heeft ze een duidelijke visie ontwikkeld op de beleidsmatige en alledaagse omgang met maatschappelijke diversiteit. Voor meer informatie: www.baukjeprins.nl.